Общи условия за използване на Etrend.bg

С извършването на регистрация в платформата, Вие декларирате че сте се запознали подробни и сте съгласни с информацията по-долу.

Информация за партньори и как работи партньорксата ни програма можете да откриете на този линк:

https://www.etrend.bg/informaciya-za-novi-partniori/

Научете повече за нас на този линк:
 https://www.etrend.bg/za-etrend/

Регистрирайте се като B2B партньор от тук: https://www.etrend.bg/profile/

 

Общи условия за използване на B2B платформата (etrend.bg)

 • Търговецът възлага, а търговският представител приема срещу възнаграждение самостоятелно да му сътрудничи при продажба на стоките, предлагани и налични към съответния момент в сайта на търговеца, а именно
  www.etrend.bg (наричан по-долу „сайта”) при цени, количества и условия за доставка, посочени към съответния момент в платформата на търговеца. Търговският представител се съгласява със съдържанието и условията на тази страница, както и с всички описани условия и правила от следните уеб страници в сайта на търговеца: „https://www.etrend.bg/informaciya-za-novi-partniori/“ ; „https://www.etrend.bg/obshti-usloviya/

Търговският представител няма правата:

 • да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка, като търговецът изрично заявява, че няма да приема и потвърждава сделки, сключени от търговския представител без представителна власт;
 • на възнаграждение за сделките, които не са извършени с негово съдействие или относно продукти, които не са изрично посочени в платформата “www.etrend.bg”. 
 • на обезщетение за разходите по дейността си, в това число обичайните;да събира вземанията на търговеца от крайните клиенти;

Общи условия:

 • Няма ограничение относно район или вид клиенти, които ще се привличат от търговския представител. Търговецът може да възлага същите дейности и на други лица, както и сам да предлага стоките за продажба без ограничения.


 • Търговският представител декларира, че е запознат с цялата налична информация в сайта.


 • След подписването договор, търговският представител ще получи достъп до своя профил.


 • За всяка дропшипинг продажба на продукт включен в сайта „www.techno-b2b.com“ търговският представител, ще получи комисионна. Комисионната се изчислява като от ценатаа към краен клиент се извади цената за дропшипинг партньор – „Дропшипинг цена“, която е налична  и индивидуална за всеки продукт. Разликата между двете цени е комисионната за продукта, която търговският представител ще получи.


 • Търговският представител може да се възползва да закупи стока до свой адрес или офис на куриер, като транспортните разходи са за негова сметка. При този вариант търговския представител закупува стоката на цена, която е достъпна към всеки продукт от падащото меню чрез опция „На едро“. Към някои от продуктите има допълнителни отстъпки при закупуване на количества, които са описани в таблица под всеки продукт – отново чрез опция „На едро“. В случай, че няма информация за отстъпки за количества, то търговския представител може да се свърже с търговеца с искане за индивидуална оферта.


 • Търговецът предоставя на търговския представител, чрез сайта си подробни инструкции относно начина на извършване на поръчка и необходимата информация за стоката, която предлага – количество, качество, условия за доставка, цени, размер на възнаграждението за всяка стока и общ размер на дължимото възнаграждение към момента, като ще се счита, че търговският представител е запознат с всяка информация, достъпна на сайта.


 • Всички договори за продажба се сключват от името на търговеца, като той носи изцяло отговорността за изпълнението на всички задълженения по договора за продажба, сключен с клиента. Всички стоки съгласно поръчки, подадени от търговския представител към търговеца, се изпращат към клиента директно от търговеца и от негово име. Всички придружаващи стоката документи се издават от името на търговеца.


 • За извършване на продажба, по която съдейства търговският представител, той трябва да предостави на търговеца информацията, необходима за извършване на продажбата и доставянето на стоката, както и за всички изисквания на клиента по отношение на качество, количество, опаковка, доставка, транспорт, придружаваща документация и всякаква друга информация, в интерес на доброто обслужване на клиента.


 • Търговският представител е задължен да потвърди данните на клиента (имена на получател, телефон, град и адрес за доставка) в хода на поръчката за тяхната достоверност, чрез телефонно обаждане към клиента, имейл комуникация или друг тип. Поръчките се извършват от профила на търговския представител, като същия попълва цялата информация на клиента при. След завършване на поръчката се счита, че търговския представител е уточнил всички необходими детайли с клиента и подадената информация е валидна и точна. При несъотвествия или грешно подадена информация евентуалните разходи са за сметка на търговския представител.


 • Възнаграждението на търговския представител се определя едностранно от търговеца за всеки отделен артикул (продукт), като информацията за размера на предлаганото възнаграждение, ще е налична на сайта при вход със сответните данни на търговския представител и при посочване на съответния артикул. Прилагат се следните правила:


 • Опция „Дропшипинг“ – Това е цената за търговския представител, в случай че търговеца ще изпраща пратката към клиент на търговския представител посредством опцията за дропшипинг.
  – „Препоръчителна цена на дребно“ – Това е препоръчителна цена към краен клиент. Търговецът може да коригира цената по своя преценка.
  – „Комисионна“ – Формира се по следното правило: „Цена към краен клиент – Цена с отстъпка = Комисионна“

  Пример: Цената към краен клиент на продукт е 100 лв, а цената с отстъпка на същия продукт е 70 лв. В този пример комисионната за търговския представител, ще бъде в размер на 30 лв., като приемем че транспортните разходи са за сметка на клиента.

 • Търговският представител няма права да предлага стоката на цена различна от посочената в сайта цена към краен клиент, когато към съответния продукт присъства текст „Минимална цена към краен клиент“ при „дропшипинг“ продажби, освен в случаите на допълнителни уговорки с търговеца. Няма право да продава така закупената стока на цена по-ниска от посочената „минимална цена към краен клиент“ в сайта към момента, в който търговския представител предлага стоката за продажба от свое име, чрез опцията за дропшипинг продажби.

  За корекции по вече входирани поръчки към нашата система е необходимо да ни се обадите по телефона (0878 174 971). Моля обърнете внимание, че ако статуът на поръчката е “Приключен” корекции не могат да бъдат нанасяни.

 • След сключване на договора търговският представител, ще получи достъп до цените в платформата „techno-b2b.com” с валидност 3 месецa, като за този период не се обвързва с конкретни обороти, минимален брой поръчки или брой намерени клиенти. След изтичане на първите три месеца търговският представител следва да реализира минимален оборот в рамките на всеки три месеца в размер на 300.00 лв. , като при недостигане на тази сума договорът може да бъде прекратен едностранно от страна на търговеца без предупреждение или предизвестие. Спирането на достъпа до сайта (деактивирането на профила), ще се зачита като известие за прекратяване на договра по право в края на съотвното тримесечие, през което не е достигнат минималния оборот.


 • Търговският представител е задължен да обезщети търговеца за извършените от него разходи за куриерски услуги за всеки отделен случай, когато този разход възниква в следствие на неправилно поднесена информация от търговския представител (сгрешен адрес, телефонен номер, имена на клиент, размер и т.н.) към търговеца или в случай на отказ от покупка от страна на клиента на търговския представител. При поръчка, която не е потърсена от страна на клиента на търговския представител, то търговският представител е длъжен да обезщети търговеца за транспортните разходи в двете посоки. При неосъществена продажба или върната такава търговския представител няма правото да изисква комисионна от търговеца.


 • Търговският представител не дължи обезщетение на търговеца в случай, че конкретна сделка се окаже неуспешна, независимо какви разходи за сметка на търговеца възникнат от това, с изключение на разходите, настъпили в следствие на описаните в предходната точка причини.


 • Всички съобщения до страните, ще се изпращат посредством тикет системата за партньори на сайта, а ако това е невъзможно – чрез следните адреси на електрони пощенски кутии: за търговеца info@techno-b2b.com и за търговския представител ……………………………………………………………………………………., като с получаването на съобщението в съответната система, то ще се счита за получено, или на адресите посочени в договора и в търговския регистър, като в случай, че лицето е търсено, но не е намерено на посочения адрес или откаже да приеме съобщението, то ще се счита, че изявлението е получено в деня, когато лицето е търсено, но не е намерено, респективно от деня на отказа.


 • Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него, включително спорове породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение, неизпълнение, лошо изпълнение или прекратяване ще се отнасят за решаване пред Пловдивски Районен Съд или Пловдивски Окръжен Съд. Към този договор се прилага българският материален закон.


 • Договорът, ще се сключи в два еднакви екземпляра на български език – един за търговеца и един за търговския представител.Комисионни

 • Комисионни – всички генерирани комисионни се записват в портфейла на търговския представител.
  Чрез специално разработена система търговският представител, ще може да проследява натрупаните комисионни за всяка една поръчка, която ще бъде достъпна след вход в системата от секция „Моят профил -> Портфейл“


 • Възнаграждението за всяка конкретна продажба става дължимо след получаване от търговеца на плащане на цялата цена и изтичане на срока, в който клиентът може да се откаже от договора за покупка от разстояние.


 • Възнагражденията, станали изискуеми през текущия месец, се изплащат на търговския представител в края му след представяне на фактура за лицата, регистрирани като търговци, или  разходен касов ордер за лица, които не са търговци.

*Изплащането на комисионни е възможно единствено след като е предоставен подписан екземпляр на договора за търговскo представителство (комисионерски договор). В случай, че все още не сте подписали или не сте изпратили Вашия договор за търговско представителство, моля да се свържете с нас чрез тикет системата за партньори. В случай, че не желаете да подписвате договор, то Варианта за “Търговци на едро” би бил по-подходящ за Вас.

Начини на плащане на комисионни

 • Вариант 1: Чрез банков превод по сметка с IBAN
 • Вариант 2: Паричен превод
 • Вариант 3: В брой в офиса на търговеца на адрес – гр. Пловдив, бул. „България“ 2, вх. Б
etrend.bg – Топ продукти на изгодни цени!

Данни на търговеца:
Фирма: “Еврос Груп” ЕООД
ЕИК: BG203160186
Адрес на регистрация: гр. Пловдив, бул. “България” 2, вх. Б
МОЛ: Томи Кузманов

В случай, че сте се насочили към опцията “Търговец на едро” необходимостта от подписване на договор отпада.

Бихте могли да откриете основните разлики между “Дропшипинг партньор” и “Търговец на едро” на следната страница:
https://techno-b2b.com/terms-and-conditions/

Ако имате въпроси бихте могли да се свържете с нас.

Изберете полетата, които да бъдат показани. Останалите, ще бъдат скрити. Придърпайте, за да ги подредите по Ваш избор.
 • Изображение
 • Код на продукт
 • Rating
 • Цена
 • Статус
 • Наличност
 • Добави в количка
 • Description
 • Описание
 • Weight
 • Размери
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Сравни